شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ نگران درهاي بسته نيستم باز مي شوند همه شان. نگران تُوام که کدام طرف آستانه مي ايستي .. . "رضا کاظمي"
*ليلا*
92/4/14
mp3 player شوکر
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top