شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ حـرفي نمانده بين ما .. جـز همين که، بيـن خودمان بماند .. دوستــت دارم .. .
درب کنسرو بازکن برقی
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top