شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ رفتي هوا سرد شد تاريک شد و گرماي سينه نشست به سردي انتظار رفتي چشمِ خيره نشست به راه و گوش تيز شد به سايشِ طنين گام رفتي احساس خسته شد رنگ مُرد و چهره سفيد گشت به اقرار دلتنگي وقتيکه تُـــــو رفتي .. . "رضا نيکخو"
ساعت ویکتوریا
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top